ورود به سیستم


فایل راهنما
صدور کارت: نیروهای خریدخدمت،استادیار مهمان،پسادکترا،امریه،بازنشسته و سایر
صدور کارت : ویژه اعضای هیات علمی و کارکنان(رسمی،پیمانی و قراردادی)از تاریخ 14 اردیبهشت